رویداد های بزرگ 1401-1402

مهم ترین رویداد های برگزار شده دبیرستان بزرگمهر در طول سال تحصیلی 1401-1402

کسب مقام اول منطقه ای خوارزمی