گزارش اردو 5 شهریور اردوگاه شهید مطهری فومن-ماسوله

دبیرستان بزرگمهر با هماهنگی انجمن اولیا و مربیان برنامه اردو یک روزه فومن - ماسوله را در اردوگاه شهید مطهری فومن برگزار نمود.