کلاس مشاوره و انتخاب رشته نهم

کلاس مشاوره تحصیلی توسط دکتر رسولی - مشاور محترم مدرسه - برای پایه نهم و همچنین همراه با آموزش و توضیحات درباره هدایت تحصیلی برگزار گردید.

 

کلاس مشاوره تحصیلی دبیرستان غیردولتی دوره اول بزرگمهر رشت توسط دکتر رسولی، مشاور محترم مدرسه برای پایه نهم برگزار گردید.

در این کلاس به مسایل مختلف درباره انتخاب رشته موفق، چگونگی یافتن استعداد دانش آموز، راهنمای رشته های تحصیلی با شغل مورد نظر آینده، انجام آزمون های هدایت تحصیلی و الویت رشته های تحصیلی پرداخته شد.

دبیرستان بزرگمهر هر ساله کلاس هایی را جهت راهنمایی دانش آموزان با حضور مشاور تحصیلی برگزار می کند و همچنین با هماهنگی می توانند هت انجام تست استعداد یابی استندفورد بینه درخواست دهند.

#سال_تحصیلی14021403 #هدایت_تحصیلی