نخستین برف زمستانی رشت

لحظه زیبای بارش اولین برف زمستانی رشت از نمای حیاط دبیرستان بزرگمهر رشت با آهنگ زیبای افشین مقدم زمستون تقدیم نگاه زیبای شما.