مجمع عمومی دبیرستان بزرگمهر

گزارش تصویری از برگزاری مجمع عمومی دبیرستان دوره اول بزرگمهر در رشت با همراهی اولیا دانش آموزان در آذر 1402