برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

گزارش تصویری برگزاری انتخابات دانش آموزی دبیرستان دوره اول پسرانه بزرگمهر رشت.