در کلاس فوق برنامه کوچینگ زندگی چه می گذرد؟

مدیریت زندگی و امورات جهت رسیدن به اهداف و موفقیت ها
بررسی و پیدا کردن راهکار های موجود برای چالش های زندگی و سبک زندگی