بازگشایی ساختمان جدید متوسطه اول بزرگمهر رشت

جلسه ویژه اولیای محترم دبیرستان دوره اول بزرگمهر درباره بازگشایی ساختمان تازه مدرسه و توصیه های درسی و پرورشی مدیر برای سال تحصیلی تازه