برگزاری مشاوره انتخاب رشته و شغل

در این ویدیو نمونه ای از مشاوره برگزار شده دانش آموزان و تجزیه و تحلیل را مشاهده خواهید کرد