پخش قرص آهن

پخش قرص آهن طبق برنامه هر ساله آموزش و پرورش

دبیرستان بزرگمهر طبق برنامه هر ساله آموزش و پرورش و دریافت بسته های قرص، ضمن آموزش و بیان توضیحات پیرامون قرص های آهن به دانش آموزان، قرص های آهن دریافتی را بین دانش آموزان گرامی پخش کرد. 

این برنامه در چاچوب برنامه مکمل یاری که بین آموزش و پرورش و وزارت بهداشت انجام گردیده انجام می شود، مکمل یاری با آهن دارویی، تهیه آهن (معمولاً سولفات فرو) به شکل کپسول، قرص یا مایع است که یکی از متداولترین راهکارها برای کنترل کم خونی فقر آهن به شمار می آید.

بر طبق تحقیق با عنوان «بررسی اثر مکمل یاری آهن و روی بر توانایی های تحصیلی دانش آموزان ابتدایی» در رابطه با اثر مکمل های آهن و روی بر اعمال شناختی کودکان نتایج متناقضی وجود دارد. این مطالعه با هدف اثر این مکمل ها بطور جداگانه و توام بر توانایی های تحصیلی دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش بررسی: این مطالعه بصورت کار آزمایی بالینی دو سو کور بر روی 101 (61 دختر و 40 پسر) دانش آموز ابتدایی انجام گرفت. نمونه ها بطور تصادفی به 4 گروه: دریافت کننده مکمل آهن (20 میلی گرم آهن در روز), دریافت کننده مکمل روی (20 میلی گرم روی در روز), دریافت کننده مکمل آهن + روی (20 میلی گرم آهن و 20 میلی گرم روی) و گروه شاهد (هیچ دارویی دریافت نکرد) تقسیم و به مدت 4 ماه مکمل ها را دریافت نمودند. قبل و بعد از دادن مکمل ها توانایی های تحصیلی با استفاده از میانگین نمرات مستمر سه درس (ریاضی, امـــلا و خواندن) و چک لیست معلم جان کوای (برای محاسبه اعتبار روش اندازه گیری) اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یکراهه,t  مستقل و t زوجی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: به ترتیب قبل و بعد از مداخله میانگین نمرات در گروه دریافت کننده آهن 17.29±2.47 و (P<0.05) 17.95±2.35 و در گروه دریافت کننده روی 17.70±2.8 و 18.10±2.02 (P<0.01), گروه دریافت کننده آهن و روی 17.78±1.79 و 18.38±1.77 (P<0.05) و گروه شاهد 18.31±1.85 و 18.40±1.60 (P>0.05) بود. تحلیل واریانس یکراهه بر روی تغییر نمرات بدست آمده از عملکرد تحصیلی بین گروه ها تفاوت معنی داری نشان نداد. نتیجه گیری: مصرف مکمل آهن به تنهایی, روی به تنهایی و توام آنها باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شود.