بهترین ویژگی های مدرسه بزرگمهر از دید خانواده ها چیست؟

بیان نکاتی پیرامون دبیرستان هوشمند دوره اول بزرگمهر رشت، مدیریت و کادر دبیران.

یکی از مواردی که می توان در بررسی کیفیت یک مجموعه مدنظر داشت دیدگاه کسانی است که حضور در یک مجموعه را تجربه کردند در ویدیو زیر یکی از اولیای گرامی نکاتی پیرامون دبیرستان هوشمند دوره اول بزرگمهر رش، مدیریت و کادر دبیران بیان می فرمایند.

.

مشاهده گالری تصاویر  و فهرست کامل فضای مدرسه، تجهیزات و برنامه های دبیرستان بزرگمهر رشت