کادر آموزشی 1399-1401

کادر آموزشی 1399-1401

کادر آموزشی سال تحصیلی 1399 تا 1401هوشنگ بلوکی - مدیر و موسس مدرسه - بیش از 40 سال سابقه مدیریت در مقطع متوسطه اول
کارشناسی علوم تجربی، مدرس با سابقه و تجربه تدریس در مدارس خارج از کشور
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، شاعر و نویسنده، مولف چندین جلد کتاب کارشناسی ارشد ادبیات زبان انگلیسی، مبتکر روش های نوین تدریس، مترجم ومدرس موفق کلاس های IELTS و و TOEFL

 


کارشناسی ارشد ریاضی، مدرس برتر کنکور و دبیر مدارس برتر رشت و تهران )تیزهوشان - نمونه دولتی(کارشناسی ارشد باستان شناسی، هنرمند)شاعر، نویسنده(، مولف چندید جلد کتاب و مقاالت علمی و پژوهشیکارشناسی معارف اسالمی، مدرس کالس های آمادگی کنکوردکترای تربیت بدنی، محقق ومدرس دانشگاه
 کارشناسی حرفه و فن، سر گروه دبیران کار و فن آوری
 دکترای روانشناسی، سرگروه مشاوران ناحیه 2 رشتمربی پرورشی دارنده چندین مقام کشوری و استانی در زمینه پژوهش، سرود و روزنامه دیواری