سامانه های اضطراری جایگزین آموزش مجازی

دانش آموزان هر پایه پس از کلیک بر روی هر لینک کلاس خود پس از نوشتن نام خود وارد کلاس شوند.

ورود پایه هفتمی ها

.

ورود پایه هشتمی ها

.

ورود پایه نهمی ها